Regulamin „Trzymaj Pion”

Regulamin „Trzymaj Pion”

 

Regulamin Konkursu “Trzymaj Pion”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Trzymaj Pion(dalej „Konkurs”), jest Hash.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803), Al. Jerozolimskie 56C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000410175, NIP: 52726732302, REGON: 145995393 (dalej „Organizator”) na zlecenie Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej „”).   
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia
  19.11.2009 r.
 4. Konkurs rozpoczyna się w momencie opublikowania wpisu na blogu z zadaniem konkursowym w dniu 15 października 2018 r., a kończy 21 października 2018 r. o godzinie 23:59:59, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Przed dokonaniem zgłoszenia do Konkursu, o którym mowa poniżej, uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik”) powinien się zapoznać z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).
 2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, mająca ukończone 18 lat, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, GŻ oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z w/w osobami.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
  1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem;
  2. nie później niż do dnia 21 października 2018 r. do godziny 23:59:59, dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”), poprzez wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 5 poniżej.
 5. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu wpisu z zadaniem konkursowym opublikowanego na blogu https://joannapachla.com/ poprzez dodanie komentarza z odpowiedzią na pytanie „Tekst powstał w myśl zasady <nie chcę, nie piję>. A Ty, jaką zasadą kierujesz się w życiu?”, przy wykorzystaniu funkcji dodaj komentarz dostępnej na blogu (dalej „Komentarz”).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu danego Zgłoszenia, w szczególności w przypadku:
 7. zawarcia w Zgłoszeniu wulgaryzmów, treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, politycznych, pornograficznych, o podtekście seksualnym, religijnych, nawołujących do agresji i przemocy na jakimkolwiek tle lub treści sprzecznych z prawem;
 8. naruszenia w Zgłoszeniu jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich lub prawa do ochrony wizerunku;
 9. zawarcia w Zgłoszeniu jakichkolwiek treści dotyczących marek lub produktów innych niż oferowane przez GŻ;
 10. zawarcia w Zgłoszeniu treści naruszających renomę GŻ lub jej marek.

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagroda

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz wyłonienia 10  (słownie: dziesięciu) zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
 2. Przy wyborze zwycięzcy Konkursu, Komisja Konkursowa będzie kierować́ się̨ subiektywną oceną kreatywności i oryginalności Komentarza, dopasowania stworzonego Komentarza do charakteru zadania konkursowego oraz jej zgodności z wymaganiami zawartymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku dostatecznej ilości Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku niskiego poziomu merytorycznego Komentarzy, Komisja Konkursowa ma prawo do niewyłonienia zwycięzcy/ów Konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody lub zrzeczenia się̨ nagrody przez danego zwycięzcę Konkursu, nagroda przepada.
 3. Komisja Konkursowa wybierze 10 (dziesięć) Komentarzy, których autorzy zostaną nagrodzeni nagrodą rzeczową – każda w postaci gadżetów kampanii Trzymaj Pion (naklejka, notes, plakat, torba, podkładka) o wartości 40,43 zł (czterdzieści złotych i czterdzieści trzy grosze) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej.
 4. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 5. Uczestnik może dodać nieograniczoną liczbę Komentarzy. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej nagrody.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w komentarzu pod zgłoszeniem konkursowym za pośrednictwem funkcjonalności serwisu, w którym zostało umieszczone zadanie konkursowe.
 7. Warunkiem wydania nagrody danemu zwycięzcy Konkursu jest wysłanie przez niego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania do zwycięzcy Konkursu, informacji o wygraniu w Konkursie, zgodnie z postanowieniami pkt 6 powyżej, wiadomości e-mail z adresem korespondencyjnym i numerem tel. kom., na adres team@hash.fm. Nieodebranie nagrody przez zwycięzcę Konkursu, przesłanej mu przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej, skutkuje przepadkiem nagrody.

§ 4. Dane osobowe – klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu jest – Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ulicy Browarnej 88.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:
  1. wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie, przeprowadzenia Konkursu i komunikacji z Uczestnikiem na potrzeby wydania Nagrody (na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora –  art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody bądź rozpatrzenia reklamacji.
 5. Uczestnikom, przysługuje prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; d) prawo do przenoszenia danych; e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez usunięcie wpisu, co może wiązać się z brakiem możliwości udziału w Konkursie lub wydania Nagrody bądź rozpatrzenia reklamacji f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników zostaną przekazane Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Grupy Żywiec, to jest podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu, partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), a także podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia swoich danych przez Uczestnika (wycofania zgody), a w przypadku zwycięzców Konkursu do momentu kiedy wygasa obowiązek przetwarzania danych osobowych tj. do czasu wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem, w którym zostało umieszczone zadanie konkursowe, ani jego właścicielami czy administratorami.
 2. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych, o których mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, w terminie 14 (czternastu) dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na https://joannapachla.com/regulamin-trzymaj-pion/
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu o czym zostaną oni poinformowani poprzez publikację zmienionego Regulaminu na https://joannapachla.com/regulamin-trzymaj-pion/ z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.